Les obres de rehabilitació

Totes les millores que s’han fet a la sala del Casal han estat enfocades a adaptar l’espai a la normativa vigent per tal de poder complir amb tots els requisits necessàries d’una sala d’espectacles.

Cap a finals del 2012, l’ajuntament va demanar a la junta del Casal (2011‐2015) que encarregués un projecte d’adaptació a la normativa. Aquesta havia de ser la condició per obtenir una llicència d’activitats actualitzada a llei.
La junta d’aleshores va encarregar un avantprojecte que havia de servir per veure l’abast de les actuacions a fer i per justificar que ja s’estava treballant per complir normativa al teatre.
Val a dir que es va donar poc temps per fer aquest projecte, i el plantejament de l’enginyeria que el va fer va ser de màxims, de manera que el pressupost total va quedar en unes xifres força desorbitades.
La següent junta (2015‐2019), va reprendre la comunicació amb l’empresa que havia redactat l’avantprojecte per veure com es podia adaptar al màxim al que creiem que havia de ser l’essència de la reforma: complir normativa, però amb la despesa mínima possible i mantenint tan com fos possible l’essència del teatre i els seus elements antics.

Redacció d’un nou projecte

A partir del 2015 es comença a redactar el projecte definitiu amb la supervisió de la junta incloent-hi reunions amb bombers on, per exemple, s’aconsegueix que acceptin mantenir les estructures de fusta laterals de l’escenari, mentre que l’avantprojecte amb què s’havia treballat fins llavors, proposava substituir‐les per unes de noves metàl∙liques. El fet de que el Casal estigui catalogat com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) hi va ajudar, però a més s’hi van incloure algunes mesures compensatòries.

Primera versió del nou projecte

Cap a mitjans del 2016 ja hi ha una primera versió del projecte, pendent d’aprovació per part de l’administració, però del qual ja se’n van poder treure actuacions concretes per realitzar al teatre: aquelles que era necessari dur a terme, fos quin fos el contingut final del projecte. El 2016 doncs, es van començar a fer algunes actuacions, com ara vestíbuls independents per poder accedir a l’escenari des de platea o sortides d’emergència al passadís exterior, a la banda de la plaça de les oliveres, i la instal·lació del teló tallafoc per aïllar la platea de l’escenari en cas d’incendi.

El projecte definitiu

El projecte definitiu acordat amb bombers s’entra a l’Ajuntament el gener del 2018. Els Bombers, el Consell Comarcal I l’Ajuntament hi donen el vist‐i‐plau el maig del 2018. És a partir d’aquest moment que es passa a executar ja tot el contingut del projecte.
Bàsicament, s’ha hagut d’adaptar el teatre a normativa actual, especialment en tot allò que té a veure amb normatives d’evacuació i protecció contra incendis.
Des de llavors s’han executat també diverses actuacions que no estaven contemplades en el projecte, per les dificultats que han anat sortint durant l’execució de les obres i que han estat necessàries per instal∙lar el que el projecte ens demanava, com ara l’encofrat amb obra dels conductes d’aire en el seu pas per sota de l’escenari, i altres actuacions no relacionades amb l’obtenció de la llicència. Aquestes intervencions que s’han valorat com a necessàries han estat, per exemple, instal·lar un terra de fusta nou de l’escenari o pintar la planta baixa del teatre.

Resum d’actuacions

A continuació fem un resum de les actuacions que s’han dut a terme:

Extinció
BIES (4 mangueres).
Bomba aigua (i necessària modificació escomesa llum de companyia).
Escomesa aigua exclusiva i comptador nou.
Exutori de fums teulada escenari (control per part de bombers en cas d’incendi).
Afegir extintors als ja existents.
Senyalització extintors i controls exutori.
Detecció
Detectors fum platea sobre llotges.
Detectors fum platea barrera làser.
Detectors fum escenari.
Polsadors d’alarma i tancament barrera antifoc.
Aïllament de zones (sectorització)
Cortina R120 amb ruixat automàtic.
Vestíbuls accés escenari.
Encofrat amb obra dels conductes d’aire calefacció de sala caldera a platea.
Portes RF (resistència al foc) x5.
Comportes autosellants en els conductes de calefacció.
Tractaments de protecció al foc
Ignifugat de fustes terra galliner i grada galliner.
Ignifugat cadires.
Robes escenari ignífugues (teló de boca, bambolinons, teló de fons, cametes i bambolines).
Ignifugat estructures fusta laterals escenari (previa reforma de fustes malmeses).
Sostre sobre llotges, protecció R90 (protegeix durant 90 minuts el que queda sobre el sostre, en aquest cas, les bigues del terra del galliner).
Ignifugat bigues estructura galliner, pintura R90 (ha calgut refer completament el calaix que cobreix aquestes bigues i refer les motllures decoratives originals).
Ignifugat bigues teulada escenari R30.
Evacuació
Plataformes, escales i baranes a les sortides emergència a nivell (2 sortides façana sud).
Senyalització rutes i sortides.
Alarmes (2 interiors i una d’exterior).
Enllumenat d’emergència.
Obertures antipànic a totes les portes de sortida a l’exterior.
Girar obertura cap enfora portes vestíbul principal (a la disposició original obrien cap endins).
Dues Portes noves amb pas de 1m.
Barana escales sortida galliner.
Rampa d’1,2m ample d’evacuació (llotges estrenyudes).
Modificació divisions entre llotges zona posterior.
Legalització equipaments
Legalització instal∙lació de BT (Baixa Tensió) a normativa vigent.
Legalització caldera calefacció a normativa vigent.
Canvis addicionals no requerits per la llicència
Terra nou de fusta escenari.
Reparar esquerdes a parets malmeses per humitat o desgast dels anys.
Pintar tota la planta baixa.
Nous conductes i reixes d’aire calefacció integrats a l’estètica de la sala.
Reparar capitells columnes.
Pintar baranes i passamans llotges platea.
Reparar forntal escenari i repintar.
Reparar base de la boca de l’escenari.
Nova reixa aspiració aire calefacció.
Nova escala accés a escenari des de platea.
Reforç de l’obra de marcs de portes.
Pintar separacions llotges.
Pintar portes RF i de sortida a l’exterior.
Instal∙lar controls de so i llum des de la llotja posterior a escenari.
Passar mangueres de potència de focus galliner amb passa‐murs (i treure‐les de la boca de l’escenari).
Netejar a fons estructures laterals escenari i la pinta de tramoia.
Neteja i encerat del terra hidraulic de platea.
Tancament amb reixa del passadís exterior teatre façana sud.
Reparar goteres i fusteram vestíbul principal entrada teatre.
Anivellar terra entrada teatre per evitar entrada aigua. Realització de jardinera d’obra i
magatzem de pedra pel jardí del cafè. Rebaix de tapa col∙lector d’aigües.
Encofrat de fusta protecció tubs d’aigua galliner.

Fotos de la rehabilitació