Convocatòria per a la Concessió d’Arrendament del Cafè-Bar (2022-2027)

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL CAFÈ-BAR DEL CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA, PER AL PERÍODE 2022-2027

La Junta Directiva del Casal Català dels Hostalets de Pierola, posa en coneixement dels seus associats i del públic en general, la convocatòria oberta del concurs per a la concessió de l’arrendament del Café-Bar del Casal Català per al període 2022-2027. Poden optar a aquest concurs totes les persones majors de 18 anys indiferentment de la seva condició d’associat de l’entitat.

CALENDARI.

 • Es podran presentar les sol·licituds, de l’onze de juliol de 2022 fins a l’u de setembre del 2022.
 • Primer d’octubre del 2022; s’iniciarà l’explotació de cafè bar per part del nou adjudicatari.

REQUISITS MÍNIMS.

 • Lloguer del cafè-bar: 18.000 Euros anuals + IVA; aquest import es farà efectiu en 12 mensualitats de 1.500€/mes o allò que acordin ambdues parts.
 • Al marge de l’import mensual del lloguer el Casal abonarà el 50% de la recaptació mensual de les màquines escurabutxaques a l’adjudicatari.
 • No hi ha import de traspàs.
 • L’adjudicatari haurà de dipositar 10000 euros de fiança en concepte de béns mobles que s’hauran de fer efectius el 50% a l’inici de l’explotació i el 50% restant, al cap d’un any). Aquests imports seran retornats a la finalització del contracte sempre que s’entregui tot el mobiliari i els equips en bon estat i en funcionament.
 • L’adjudicatari haurà de dipositar 3.000 € corresponents a 2 mensualitats en concepte de fiança que es dipositarà a l’INCASOL. Aquest import serà retornat en finalitzar el contracte sempre que l’arrendatari estigui al corrent de totes les mensualitats.
 • L’Adjudicatari haurà de dipositar 1.500 € en concepte de la primera mensualitat.
 • Equipament: El bar del casal disposa de l’equipament mínim necessari per l’inici de l’activitat.
 • Horaris generals d’obertura del cafè-bar: es podran modificar de manera consensuada amb la Junta.
   • Estiu (de l’1 de juliol al 30 de setembre): de dilluns a dijous de 08:00h a 00:00h; divendres, dissabtes i vigílies de festius de 08:00 a 02.30 h; diumenges de 09:00h a 00.00 h.
   • Hivern (de l’1 d’octubre al 30 de juny): de dilluns a dijous de 08:00h a 22:00 h; divendres, dissabtes i vigílies de festius de 08:00h a 01:00 h; diumenges de 9:00h a 23:00h.
 • Dies de tancament anual: De manera general el cafè-bar només podrà romandre tancat els dies 25 de desembre i 1 de gener, de cada any.
 • Durada del contracte:

El contracte tindrà una durada de tres anys, prorrogable d’any en any, fins a un màxim de 5 anys. Abans de finalitzar el 3r any, la Junta podrà valorar (a petició dels interessats) la renovació de dos anys més. Aquest període resta subjecte a les condicions que es detallen a l’apartat “durada del contracte” a aplicar sempre que es compleixin les condicions que estableix el contracte i amb el vist-i-plau de la Junta Directiva.

 • Proposta mínima de restauració:

El cafè-bar haurà d’oferir un servei de cuina que, com a mínim, haurà d’incloure: entrepans (tot el dia), menú o carta al migdia/nit (o servei de carta) i tapes per als aperitius.

REQUISITS PER PRESENTAR-SE AL CONCURS:

Les propostes que es presentin a concurs han de tenir en compte les següents condicions:

 • S’estableix un dipòsit de 300 € en concepte d’inscripció formal al concurs. Per tant, l’acceptació a concurs de qualsevol proposta queda subjecte a la presentació del comprovant bancari de l’ingrés del dipòsit. Aquest import serà retornat íntegrament un cop finalitzat el concurs. N° de compte per al dipòsit: 2100-0269-81-0200037059
 • Tota persona interessada a presentar-se al concurs ha de lliurar a les dependències del Casal Català una proposta que contingui, com a mínim, els següents elements:
   • Nom, cognoms i dades generals de les persones físiques o jurídiques que es presenten.
   • CV i/o informe de vida laboral de les persones físiques o representants de les societats interessades.
   • Memòria descriptiva de la proposta: Caldrà definir mínimament els següents aspectes:
     • Oferta gastronòmica: Menú diari, entrepans, carta de vins, esmorzars, tapes.
     • Proposta descomptes o avantatges al socis.
     • Altres propostes de millora.
     • El contingut de la proposta pot acompanyar-se de presentacions, imatges i/o qualsevol altre material de suport que es vulgui aportar.

COM I ON LLIURAR LES PROPOSTES:

S’acceptaran totes les propostes dipositades en un sobre tancat amb el contingut, especificat més amunt, a la Bústia de l’Entitat o rebudes per correu electrònic casal.hostalets@gmail.com.

CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA

C/ Isidre Vallès, 30 08781. Els Hostalets de Pierola

Es publicaran les bases del concurs a la web del Casal Català: www.casalcatala.cat, a la web de l’Ajuntament (www.elshostaletsdepierola.cat), i a la premsa comarcal.

Per a més informació i/o consultes, podeu contactar per correu electrònic a casal.hostalets@gmail.com

ALTRES CONSIDERACIONS

La Junta validarà totes les candidatures prèviament a l’Assemblea.

Als Hostalets de Pierola, juliol de 2022.